माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत नियुक्त केलेले अधिकारी व कर्मचारी

    • डॉ . भगवान फ. जोगी -कुलसचिव तथा प्रथम अपिलीय अधिकारी

    • श्री . विकास शं. गाकवाड – सहाय्यक कुलसचिव तथा जन माहिती अधिकारी

    • श्री. बाबु दा. बटवले – वरिष्ठ लिपिक तथा सहाय्यक जन माहिती अधिकारी